Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

İndeks

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 

KÜRSİ HAKKINDAKİ İNANÇ

 

 

Şeyh (Ebu Cafer) der ki: Bizim kürsi hakkındaki inancımız şudur: Kürsi, arş, gökler, yeryüzü ve Allah'ın yarattığı öteki şeyler de dahil olmak üzre bütün yaratılmışların kabıdır. Kürsi, başka bir açıklamaya göre, ilim'dir. (İmam Cafer) es-Sadık'a (a.s.), Aziz ve Celil Allah'ın, "... O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. . . "1 ayeti hakkında soruldu. Dedi ki: "Kürsi, O'nun ilmidir" 2.

 


 

1. Bakara (2), 255.

2. Krş.: İA., Usul, I, 129 vd.; MC, 93, 116,127, 148-9,266.

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 12

s.44           Bölüm 13

Bölüm 14