Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

İÇİNDEKİLER

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

LEVH VE KALEM HAKKINDAKİ İNANÇ

 

Şeyh (Ebu Cafer) der ki: Bizim levh ve kalem hakkındaki inancımız, onların iki melek olduğu şeklindedir'.

 

 

 


 

Urduca mütercimi bu ilgi çekici hükme karşı çıkar ve şunları söyler (D, 31): "Şeyh Mufid der ki: Levh ve Kalem'in iki melek olduğunu düşünmek, hakiki inanca zıttır; çünkü muhtelif hadislerden, Levh'in, Allah'm kudretiyle Kıyamet Günü'ne kadar olacak her olayı yazdığı ve O'nun katında mahflız hir kitap olduğu açıktır'.

Ayrıca Kur'an'da (Enbiya (21), 105):

 

"And olsun ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mırasçı olduğunu yazmıştık" buyurulmaktadır.

 Yani "Biz, uyarıcıdan sonra kudretimizle sadık kullarımın yeryüzüne ıııirasçı olaeaklarını yazmış bulunuyoruz" Bu ayette geçen (ez-Zikr) sözüyle Levh kastediImiştir .

 

Kalem ise, aracılığı ile zamanın olayları ve dünyanın hadiselerinin yazıldığı şeyin adıdır. Allah, meleklere Kendi sırlarından bir kısmını bildirmek veya peygamberlerinden birine vahy göndermek istediği zaman, meleklere Levh'i okumaları emredilir'. Şeyh Sadılk, vahyin gönderiliş şeklini anlatırken, İsrafil'in iki gözünün önünde bir Levh bulunduğunu bizzat kendisi yazmaktadır. Allah, bir vahy göndermeyi arzu ettiği zaman, Levh, İsrafil'in alnı ile temasa geçirilir. Böylece açıkça görülmektedir ki, Levh, bir meleğin adı değildir. Öte yandan Levh ve Kalem'in iki melek olduğuna hiçbir yerde rastlamıyoruz".

 

 

 

 


 

 

 

Bölüm 11

s.44           Bölüm 12

Bölüm 13