Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

( Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları )

 

 

 

çalışmalar yerine, birtakım tekrarlar yapılır olmuştu.

Oysa dinin, ilk devirlerdeki canlı ve aktif hüviyetine

kavuşturulması, cemiyet bünyesi içinde çağdaş ihti­

yaçlara cevap verecek sağlam bilgi ve anlayışla müceh­

hez kılınması, yine dinin ve hitabettiği kitlelerin

zaruret duyduğu bir ihtiyaçtır.

 

     Dinin terkipçi ve asli hüviyetine kavuşturulması,

her şeyden önce dinin ana kaynaklarına gidilerek

sağlanabilir. Bu, hem bu konularla ilgili olan­

ları kaynakların henüz kabuklaştırılmamış özleri

ile temasa geçirmek ve hem de yüzyıllar boyu

tarihi, ictimai ve bilhassa siyasi olayların, din ilim­

lerinde yaptığı değişme ve gelişmeleri veya gerile­

meleri göstermek bakımından yapılması icab eden

bir iştir. Öte yandan bu neviden çalışmalar, muh­

telif mezhep ve fırkalar halinde zümreleşmiş toplu­

lukların asli hüviyetlerini hem tanımak hem de ken­

dilerine tanıtmak bakımından fevkalade faydalı­

dır ; çünkü herhangi bir fırkaya mensup bir kimse­

nin, ne kadar tarafsız ve ilmi zihniyete sahip olmaya

çalışsa da, başka bir fırkayı, o fırkanın kendini

gördüğü şekilde göstermesi, hatta görüşlerini olduğu

gibi aktarabilmesi mümkün değildir. Bu sebepten

bilhassa siyasi ve itikadi mezhep ve fırkaları, kendi

eserlerinden tanımak ve öğrenmek, bu zümreler

hakkında tesir altında kalmaksızın bir hükme vara­

bilmek imkanını sağlar.

 

     İşte bu yoldaki ilk adım, basım hazırlıkları

tamamlanmış olan Ehl-i Sünnet imamlarından

Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed cl-Bağdadi

(429/1037)'nin "el-Fark beyne' l-Fırak" adlı meşhur

 ve kıymetli eserinin; ikinci adım da, elinizdeki kitabın

Türkçe'ye çevirilmesiyle atılmıştır. Allah imkan

 

 

 

 

 

 

 

Önceki Sayfa

8

Sonraki Sayfa