Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

( Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları )

 

      Ayrıca bu kitabın Şeyh Mufid tarafından
"Tashihu'l-İ'tikâd"adıyla tefsir ve tenkidi de yapıl­
mıştır. Öte yandan bu eser, Asaf A.A. Fyzee tara­

fından "A Shi'ite Creed" (Oxford University Press­

Calcutta 1942, 144 ss.) başlığı ve değerli notlar
ilâvesiyle İngilizce'ye çevrilmiştir.

 

     Biz bu tercümemizde, Risâletu' l-İ'tikadâti'l- İmâ­
miyye'ninı 1297/ 1875 yılında istinsah edilip basım
yeri belirtilmeksizin 1370/ 1950-51 yılında litoğraf

usulü ile basılmış mecmûa içindeki nüshasını kullandık.

Risalemiz, bu mecmûanın 66­115. sahifeleri arasındadır

 ve kenarında da Meclisi'nin "el-İ'tikadât ve's-Siyer ve's-Sulûk "

 adlı risalesi vardır.

 

Tercümeyi yaparken, Tahran baskısı ile birlikte
Necef ve Delhi nüshalarını da kullanan Asaf Fyzee'­
nin İngilizce tercümesi ile karşılaştırmalarda bulun­
duk. Fyzee, tercümesine oldukça faydalı notlar ek­-
lediği gibi, eseri Urduca'ya çevirmiş olan Muham­-
med İ'caz Hasan'ın değerli açıklamalarını da ver­
miştir. Bunlardan gerekli gördüklerimizi, biz de
tercümemize aldık ve bunları notlarda (A.F.) şek­
linde gösterdik. Kendi eklediğimiz notlarda, şu ya da
bu şekilde herhangi bir yoruma gitmekten kaçındık;

çünkü maksadımız, Şii itikadını, bizzat kendile­

rinden nakletmek idi. Bunu desteklemek üzre el­
Kuleyni (329/940-1) (el- Usul mine'l-Kâfi, I., Tah­
ran 1388), Muhammed Rıza el-Muzaffer (Akâidu'l­
İmamiyye, Necef, trz.) ve Seyyid Muhammed Hüseyin
Tabatabai (Shi'ite İslam, çev.: Seyyed Hüseyin Nasr,
USA 1975) gibi ilki onuncu, ikisi de yirminci yüzyıl

Şii bilginleri olan üç şahsın itikadla ilgili eserlerini

kullandık ve ilgili hususları işaret ettik. Ayrıca Sünni

 

 

 

 

Önceki Sayfa

6

Sonraki Sayfa