Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

( Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları )

 

eseri olduğu söylenmektedir8. Hasan el-Mûsevi,
onun 219 eserinin adlarını verir
9.  Bilinen ve mevcut
eserleri ise şunlardır:
10

 

 1) Ikmalu'd-Din ve İtmamu'n-Ni'me fi-İsbati'l
Ğaybe
ve Keşfi'l-Hayra-E. Möller (Heidelberg 1901)
tarafından yayınlanmıştır.

        2) Keşfu'l-Emâli (veya Keşfu'l-Mecâlis) - 1300

hicride Tahran'da litoğraf usulü ile basılnııştır.

 3) Kitâbu't - Tevhid -- Tebriz veya Tahran'da ba­
sılmıştır. 64 babdan ibaret olup 383 sahifedir.
Önemli bir eserdir.

 4) Kilâbu Sevâbi'l-A'mâl.

5) Kitabu'l-Hısâl - Tahran 1302.

6) Kit'abu İleli'ş-Şerâ' ve'l-Ahkâm-Necef  1963.
7)
Uyunu Ahbâri'r-Rıza - Tahran 1275.

8) Meâniu'l-Ahbâr.

9) Kitabu' l-Mukni' fi'l-Fıkh - İran 1276/1780.

   10) Men-la-Yahzuruhu'l-Fakih - Tahran, trz. Şöh­
retini sağlayan büyük eseri.

         11) Kitâbu'l-Hidâye (fi'l-Usû'l ve'l-Furu'), İran

1276/1860. .

    12) Kitab (Risâle) el-İ'tikadât. Tercümesini sun­
duğumuz, bu eserdir ve Fyzee'ye göre üç ayrı bas­
kısı vardır: Necef 1343/1924-25 (üç ayrı risale ile
beraber), 234 s.; Delhi (Muhammed İ'caz Hasan
tarafından yapılan Urduca tercümesi ilc birlikte),
İsnâ Aşeri matbaası, 1347 (I.bs.), ss. 127.; Tahran

      (dört ayn risale ile birlikte), 1274.

 


 

8. R. Strothmann, Şİa, JA, XI, 508.
9. Hayatu, elif ha-elif vav elif.

1O. Fyzee, A Shi'ite Creed, 12-17.

 

 

Önceki Sayfa

5

Sonraki Sayfa