Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

 

Elinizdeki küçük kitap, seçkin bir Şii bilgini olan ve "Şeyh Sadûk" adıyla tanınan Ebu Câfer Muhammed İbn Ali İbn Babeveyh el-Kummi'nin

"Risa1etu'l-İ'tikadati'l-İmâmiyye" başlıklı meşhur ve zamanımızda dahi önemini ve değerini muhafaza eden risalesinin tercümesidir.

 

Şeyh Sadûk, Şii-İmâmiyye ( 12 İmam Şiası ) fırkasınca "en büyük" olarak vasıflandırılan "dört kitab" (el-Kutubu'l-Erba'a)'ın birini yazanlardandır. Bilindiği gibi bunlardan ilki, hem ilk Şii hadislerini, hem de tevhid, nübüvvet ve imâmet konularını ve usûl ve füru'u ile fıkhi esasları ihtiva eden "el-Kâfi"dir; Muhammed b.Yakûb el-Kuleyni (329/ 940-41) tarafından yazılmıştır. İkincisi" Men-lâ-yahzuruhu'l­fakih"dir. Yazarı, hayatı ve eserleri hakkında biraz sonra bilgi vereceğimiz Şeyh Sadûk (381/991)'dur. Üçüncüsü de "el-İstibsar fi-mahtulife mine'l­Ahbâr"; dördüncüsü ise" Tehzibu' l-A hkâm " dır. Her ikisinin yazarı Muhammed b. Hasan et-Tusi (640/ 1067-8)'dir.

 

Şiilerce "reisu'l--muhaddisin" olarak görülmesine; ilk Şii bilginler arasındaki büyük şöhretine; kendinden sonraki Şii muhaddis ve kelamcılarına kuvvetle tesir etmesine ve birçok eserinin bulunma­sına rağmen, Şeyh Sadûk Ebu Cafer Muhammed

 

 

 

s.3                   Önsöz  3-9

Sonraki Sayfa