İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

OTUZYEDİNCİ BÖLüM

GULUV (AŞIRILIK) VE TEFVİZ'İN (VEKİL KILMA-HAVALE) İNKARI HAKKINDAKİ İNANÇ

 

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh Ebû Câfer der ki: Bizim, Ğulât (inançta aşırı gidenler) ve Mufavvıza (Mufavvıda) hakkındaki inancımız şudur:1 Bunlar, Şanı Yüce Allah'ın inkarcılarıdır. Onlar, yahudiler, hıristiyanlar, mecusiler, Kaderiyye, Harûriyye (Hariciler) , bid'atçiler ve sapık görüşlere sahip olanlardan daha kötüdürler. Şânı Yüce Allah, hiçbirşeyi onlardan daha küçük kılmamıştır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

 

"Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, peygamberliği verdiği kimseye: 'Allah'ı bırakıp bana kulluk edin' demek yaraşmaz, fakat: 'Kitabı öğrettiğinize, okuduğunuza göre Rabbe kul olun' demek yaraşır. Size melekleri, peygamberleri Rab olarak benimsemenizi emretmesi de yaraşmaz. Siz müslüman olduktan sonra, size inkar etmeyi mi emredecek?"2.

Sonra Güçlü ve Ulu Allah,

"...Dininizde taşkınlık etmeyin..."3

buyurmuştur.

Allah'ın salât ve selâmı üzerine olsun Nebi hakkındaki inancımız şudur: O, Hayber seferinde zehirlenmiştir. Yediği şey, damarı kesilinceye kadar ona zararlı olmaya devam etmiş ve o bundan dolayı vefat etmiştir.

I. Mü'minlerin Emiri ( Ali bin Ebi Talib) -selam üzerine olsun-, Abdurrahmam b. Mulcem -Allah ona lanet etsin­tarafından öldürülmüş ve Ğari'ye gömülmüştür4.

II. Ve Hasan b. Ali -selam üzerine olsun-: Onu, karışı Ca'de bint Eş'as el-Kindi -Allah onlara lanet etsin- zehirledi ve bundan öldü5.

III. Ve Hüseyin b. Ali -selam üzerine olsun- Kerbela'da katledildi6. Katili Sinan b. Enes en­Nehai -Allah onlara lanet etsin-'dir.

IV. Ve Ali b. el-Huseyn, es-Seyyid Zeynelâbidin: Onu el-Velid b. Abdilmelik -Allah ona lanet etsin- zehirledi ve öldürdü7.

V. Ve (Muhammed) el-Bâkır b.Ali -selam üzerine olsun- Onu İbrahim b. el-Velid -Allah ona lânet etsin- zehirledi8. (100)

VI. Ve (Câfer) es-Sâdık -selam üzerine olsun-Onu Ebu Cafer el-Manur ed-Devânıki -Allah ona lânet etsin- zehirledi ve öldürdü9.

VII Ve Mûsâ (el-Kâzım) b. Cafer -selam üzerine olsun-: Onu, Harun er-Reşid -Allah ona lanet etsin- zehirledi ve öldürdü10.

VIII. Ve Ali er-Rıza b. Musa -selam onun üzerine olsun-: Onu el-Me'mun -Allah ona lanet etsin­zehirleyerek öldürdü11.

IX. Ve Ebu Câfer Muhammed (et-Taki) bin Ali -selâm üzerine olsun- Onu,el-Mu'tasım -Allah ona lânet etsin- zehirleyerek öldürdü12.

X. Ve Ali (en-Nakl) b. Muhammed -selâm üzerine olsun-: Onu, el-Mutevekkil-Allah ona lânet etsin- zehirleyerek öldürdü13.

XI. Ve el-Hasan b. Ali el-Askeri -selam üzerine olsun-: Onu, el-Mutemid -Allah ona lanet etsin zehirle öldürdü14.

İnancımıza göre bu olaylar, hakikaten onların başına gelmiş ve halk arasında imamların (as) durumları ile ilgili olarak, onların bir kısmının haddi aştığı gibi şüpheler söz konusu olmamıştır. Aksine halk, onların öldürülmelerine, tahmin, hayal, şüphe ve iddia değil, hakikaten ve sağlam bir şekilde şahid olmuştur. Kim imamların bir kısmının veya birinin hakikaten öldürülmeyip yerine başkasının öldürüldüğünü iddia ederse, her hususta bizim dinimizden değildir ve biz ondan uzaklaşırız.

 

Allalı'ın salât ve selâmı üzerine olsun Nebi ve selam üzerlerine olsun İmamlar, onların ölddüklerini bildirmişlerdir. Onların öldürülmediğini ve öldürülmeyeceğini söyleyen, onları yalanlamıştır. Onları yalanlayan ise, Güçlü ve Ulu Allah'ı yalanlamış ve O'nu inkar etmiş ve böylece Islam'dan çıkmış olur.

"Ve kim İsliım'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din, ondan kabul edilmeyecek ve o, ahirette kaybedenlerden olacaktır."15

(İmam Ali) er-Rıza (a.s.) duâ ederken şöyle derdi: "Ey Allahım'! Güç ve kuvvet bakımından ancak Sana sığınırım; çünkü Seninkinden başka güç ve kuvvet yoktur. Ey Allahım! Bizim için, bizim kendi hakkımızda bilmediğimiz şeyleri söyleyenlerden Sana sığınırım. Ey Allahım! Yaratılmışlar Senindir ve buyruk da Sendendir. "Ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım dileriz'16. Ey Allahım! Sen bizim Yaratanımızsın ve Sen önceki soyumuzla sonraki soyumuzu da Yaratansın. Ey Allahım! Senden başkası Rablığa ulaşamaz ve Tanrılık senden başkasına yakışmaz. Bu bakımdan Senin büyüklüğünü küçülten Hıristiyanlara lânet et! Senin, yarattıklarına benzediğini söyleyenlere de lânet et! Ey Allahım! Muhakkak ki biz, Senin kullarınız ve Senin kullarının oğullarıyız. Kendi nefislerimiz için, ne zarar ne fayda, ne ölüm ne hayat ve ne de dirilp-dagılmaya (nuşûr) gücümüz var. Ey Allahım! Bizim, yarattığımız birtakım şeyler olduğunu ve bızım rızk verdiğimizi iddia eden kimseden, İsa b. Meryem'in (as) hıristiyanlardan kaçışı gibi Sana kaçar, Sana sığınırız. Ey Allahım! Onların iddia ettikleri şeyleri ileri sürmelerini biz istemedik. (101) Bu sebepten onların söyledikleri yüzünden bizi cezalandırma ve ileri sürdükleri şeylerden dolayı bizi bağışla! . . "Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden tek kişi bırakma. çünkü Sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar ve yalnız ahlaksız nankörleri doğururlar 17."

Ve Zurare'den şöyle dediği rivayet edilir: Selam üzerine olsun (İmâm Câfer) es-Sâdık'a, "Abdullah b. Sebe'nin soyundan bir adam tefviz (havale etme­vekil kılma) inancını ileri sürüyor" dedim. Selam üzerine olsun, "Tefviz nedir?" diye sordu. Ben de şu cevabı verdim: "O diyor ki, Güçlü ve Ulu Allah, Muhammed'i (s.a.s.) ve Ali'yi (a.s.) yarattı; sonra işi bu ikisine havale etti. Böylece bu ikisi yarattılar, rızk verdiler, dirilttiler ve öldürdüler". Bunun üzerine o-selam üzerine olsun- şöyle dedi: "Allah'ın düşmanı olan o, yalan söylemiştir. Onun yanına gittiğin takdirde, ona, Ra'd Sûresindeki şu ayeti oku:

 "Yoksa Allah'a, Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, yaratmaları birbirine mi benzettiler? De ki: Herşeyi yaratan Allah'dır. O, herşeye üstün gelen tek Tanrıdır" 18.

Böylece adamın yanına gittim ve (İmam Câfer) es­Sâdık'ın (a.s.) dediklerini bildirdim. Sanki ona taş yutturmuşa döndü ve sanki dilini yutmuşa döndü.

Şüphe yok ki Allah, dininin işlerini Nebisine -Allah'ın salât ve selâmı onun üzerine olsun- havale etmiş ve Güçlü ve Ulu olan şöyle buyurmuştur:

"...Peygamber size ne verdiyse onu alın; size neyi yasakladıysa ondan sakının..."19.

Bu dini selâhiyet, imamlara da -selam üzerlerine olsun­ havale edilmiştir.

Mufavvıda (Vekil kılma) ve Ğulat (Aşırı gidenler) ve bunların kollarının alâmeti, önderleri ve bilgilerinin görüşlerini onlara olduğundan daha noksan olarak nisbet etmeleridir. Ğulât'tan el-Hallâciyye'nin alâmeti, namazı ve bütün farzları terketme inanışlarına rağmen ibâdette tecelli iddiaları; Allah'ın en büyük isimlerini bilme iddiaları ve Hakk'ın onlar için beden kalıplarına girdiği iddialarıdır. Onlara göre, bir veli, ihlaslı olur ve mezheplerini tanırsa, selam üzerlerine olsun nebilerden daha üstün olur. Onların alametlerinden biri de, kimyayı bildikleri iddialarıdır. Oysa kimyadan, pirinci gümüş gibi parlatıp sahteleştirmek ve müslümanları aldatmaktan başka bir şey bilmezler. Ey Allahım! Bizi onlardan kılma ve onların hepsine de lânet et!

 

 


 

1. Urduca mütercimi bu terimleri açıklamakta ve demektedir ki: Ğulat, Ali'nin (as) kendi yapmadığı bir iddiayı ileri sürerek onun Allah veya Peygamber olduğuna inananlardır. Bu açıklama bütünüyle MB'den alınmıştır: "Gali, Ehl-i Beyt hakkında, nübüvvet ve ilahlık iddiasında bulunan bir kimse gibi, onların kendi haklarında söylemedikleri bir şeyi söyleyen kimsedir". MB, 67. Mufavvıda, Allah'ın Hz. Peygamber ve Ali'yi yarattıktan sonra, yaratma işine son verdiğine inananlardır. Bunlara göre, dünyada herşeyi düzenleyen bu ikisidir. Onlar yaratır; onlar rızk verir ve onlar mahveder. Allah'ın bu işlerle bir ilgisi yoktur, diyenlerdir. MB, 372. Ğulat için ayr. bk.: Browne, IV, 395. (A.F.).

2. Al-i İmran (3), 79-80.

3. Nisa (4), 171.

4. 17 veya 19 Ramazan 40/24 veya 26 Ocak 661. Ğari, Kılfe'de Hz. Ali'nin defnedildiği muhteşem binanın adı, MB, Ğara md. Ayı'. krş.: Makdtulu't-Tillibin (Necef 1263), s. 28; Usul, I, 458.

5. İkinci İmamdır (as). Doğumu 3/624; ölümü 50/ 670'dir. Hakkında bk.: Donaldson, 66 vd.; Shi'ite, 194 vd.; İA.; Usul, 1,461 vd.

6. Üçüncü İmamdır (as). Doğumu 4/625; şehiLO Muharrem 61/ LO Ekim 680. Hk. bk.: Donaldosn, 79 vd.; Slıi'ite, 196 vd.; Usul, I, 463 vd.; lA.

7. Dördüncü imamdır. Doğumu 38/658 ; ölümü 95 / 713-4'dür. 92 / 710-11 veya 94/712-3 yılında ölüğü de söylenir.Bk.:Fyzee,102,n3.Hk. bk.:Donaldson, 101 vd.; Shi'ite,210-2; Akâid, 76 Usul,1, 466 vd.; İA

8. Beşinc, İmamdır (as). Doğumu 57/676-7 ; ölümü 114 / 732'dir.Bk.:Donaldson, 112 d. Shi'ite 202; Akaid, 76; Usul I , 469 vd. İA, 117 veya 118 yıllarını da ölüm tarihi olarak verır. "

9. Altıncı İmamdır (as). Doğumu 83/710 ; ölümü 148/765'dir. Bk. Donaldson, 129 vd.; Akaid, 76; Usul, I,472 vd. Shi'ite ölüm tarihini 140/757 olarak zikreder, s. 203.

10.Yedinci İmamdır (as). Doğumu 128 / 745-6;  ölümü 183/799'dur. Bk.: Donaldson, 152; Shi'ite, 205 ; Akâid 76 ; Usul, 476 vd.

11. Sekizinci İmamdır (as), Doğumu 148/ 765;  ölümü 203/188'dir. Bk.: Donaldson, 161 vd.; Shi'ite 205 ; Akâid, 76; Usûl, 486.

12. Dokuzuncu İmamdır (as). Doğumu 195/ 810-11; ölümü 220/835'dir. Bk.: Donaldson, 188 vd.;. Shi'ite, 207 vd.; Akâid, 76; Usûl, I, 492 dir.

13. Onuncu İmamdır (as). Doğumu 212/827; ölümü 254/868'dir. Bk.: Donaldson, 209 vd.; Shi'ite, 208 vd.; Akâid, 76; Usûl, I, 497 vd.

14. Onbirinci imamdır (as). Doğumu 232/846-7; ölümü 260/873'dür. Bk.: Donaldson, 217 vd. ;Shi'ite, 209 vd.; Akâid, 76; Usûl, I, 503 vd.

15. Al-i İmran (3), 85.

16. Fatiha (1), 4.

17. Nuh (71), 26-27.

18. Ra'd (13), 16.

19. Haşr (59), 7.

 

 

 

Bölüm 36

s:114    Bölüm 37

Bölüm 38