İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

OTUZİKİNCİ BÖLÜM

KUR'AN HAKKINDAKİ İNANÇ

Şeyh (Ebu Câfer) der ki: Bizim Kur'an hakkındaki inancımız şudur1: Kur'an, Allah'ın kelâmı, vahyi, indirmesi, sözü, ve Kitabı'dır.

"Kur'an'a ne önünden ne de ardından batıl gelmez. O, Hikmet Sahibi, Çok Övülen'den gelmiştir" 2.

"İşte gerçek kıssa budur" 3;

"Elbette o (Kur'an), ayırdedici bir sözdür; şaka değildir" 4.

Ve Kutlu ve Yüce Allah, Kur'an'ın Yaratanı5, İndireni, Rabbi, Koruyanı ve Söyleyenidir.

 


 

1. Ehl-i Sünnet'in Kur'an hakkındaki görüşü için bk.: Fıkh, 180, 182; İbane, 19 vd. Buna göre Kur'an yaratılmamıştır.

2. Fussilet (41), 42.

3. Al-i İmrân (3), 62.

4. Tarık (86), 13-14.

5. Buna göre Kur'an'ın yaratılmış olduğu anlayışı çıkmaktadır. Zaten Mu'tezile ve Şia, Kur'an'ın yaratılmış olduğu inanışındadır. Ayr. krş.: .Akâid, 59 vd.; Shi'ite, 95 vd.

 

Bölüm 31

s:98    Bölüm 32

Bölüm 33