İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM

MAHŞER YOLU ÜZERİNDEKİ GEÇİTLER

HAKKINDAKİ İNANÇ

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh Ebu Cafer der ki: Bizim bu konudaki inancımız şudur: Bu geçitlerin (tepeler = akabât)1 herbirinin özel adları vardır. Onlardan bir kısmının adı "farz", "emir" veya "nehy"dir2.

İnsan farz denilen geçite ulaştığı zaman, bu farzı (hayatında) ihmal etmiş ise, o noktada hapsedilir ve orada kendisinden, Allah'ın hakkı istenir. Eğer oradan işlediği iyi ameller ve kendisine ulaşan rahmet sayesinde çıkarsa, oradan kurtularak başka bir geçite gelir.

Böylece o, bir geçitten bir geçite sevkedilmekten ve her bir geçitte durdurulup, bu geçitlerin adlarının ifade ettiği işlerle ilgili kusurlarından dolayı sorguya çekilmekten kurtulamaz.

Eğer bütün geçitlerden sağlam olarak kurtulursa, ebediyet ülkesine (Dâru'l-Bakaa) ulaşır. Böylece orada, ebedi olarak ölmeyip diri kalacağı bir hayata kavuşur; (88) herhangi bir sefaletin bulaşamıyacağı saadetle mes'ud olur ve Allah'ın yanında peygamberleri, hüccetleri (imamlar) ile sadıklar, şehidler ve kullarından salih kişilerle birlikte oturur.

Eğer bir geçitte hapsedilir ve bu geçitin hakkı olan hususta sorguya çekilirse, onu ne daha önce işlediği iyi amelleri kurtarabilir, ne de Yüce Allah'ın rahmeti ona ulaşır. Böylece onun ayağı bu geçitte tökezler ve cehennem ateşine atılır. Böyle bir durumdan Allah'a sığınırız.

Bütün bu geçitler, Sırat'ın üzerindedir. Bu geçitlerden birinin adı el-V elayet'tir. Bütün yaratılmışlar bu geçitte durdurulur ve Mü'minlerin Emiri (Ali b. Ebi Talib) (a.s.) ve ondan sonra gelen imamlara (a.s.) bağlılıkları (velayet) hakkında sorguya çekilirler. Kim uygun bir cevap verirse, (Sırat'ı) geçmesine izin verilir. Ama kim uygun bir cevap veremezse, orada kalır ve cehenneme atılır. Aziz ve Celil Allah'ın bu konudaki buyruğu şöyledir: "Durdurun onları; çünkü onlar, sorguya çekileceklerdir" 3

Bu geçitlerden bir diğerinin adı el-Mirsâd (Gözetleme Yeri)'dir, ve Güçlü ve Ulu Allah'ın buyruğuna göre şöyledir:

"Doğrusu Rabbin gözetlerne yerindedir"4.

Güçlü ve Ulu Allah buyurur:

"Güçlülüğüme ve Ululuğuma and olsun ki, zalimin zulmü Benden geçemez"

Bu geçitlerden bir diğerinin adı, er-Rahm'dir. Bunlardan birinin adı e1-Emanet'tir. Bu geçitlerden birinin adı es-Salât (namaz)'dır. Herbir farz veya emir veya nehye (yasak) göre isimlenen geçitler vardır. Kul, bunların herbirinden önce durdurulur ve herbirinden sorguya çekilir.


1. Urduca mütercimi, Şeyh Mufid'e dayanarak şu açıklamada bulunur: Akabatu Mahşer (Mahşer Tepeleri-Geçitleri) ile Kıyamet Günü vuku bulacak olan sorgu-sualler ilgili zaruri fiiller kastedilmiştir. Gerçekte akabat, tepeler anlamına gelmediği gibi, herhangi bir hadiste de bunların, insanlardan bir kısmının kolaylıkla bir kısmının da güçlükle üzerlerinden geçecekleri tepeler veya dağlar oldukları görülmez. Allah, farz amelleri akabat ile kıyaslamıştır. Bunun sebebi de şudur: Nasıl ki insan dağları aşmayı zor bulursa, farz amelleri işlemek de zordur. Mütercim, MB'ye dayanarak şu açıklamada bulunur: Doğru inanış şudur: Kıyamet Günü farz amel hesab edilecek; halk kısa mesafelerde her farz amel ile ilgili sorgu için durdurulacaktır. Eğer bir kimsc bu hususta kusursuz bulunursa, Sırat'ın güçlüklerinden kurtulacaktır. Fakat farz amelleri terkeden biri, güçlüklere düçar olacaktır. Ve o, Allah onu affetmedikçe veya onu ele alacak bir aracı bulunmadıkça, cehenneme atılacaktır. (A.F.).

2. Krş.: BHA, 113 (A.F.).

3. Saffat (37), 24.

4. Fecr (89), 14.

 

Bölüm 26

s:81    Bölüm 27

Bölüm 28