Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

İÇİNDEKİLER

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

 

YÜCE ALLAH HAKKINDA MÜNAKAŞA (CE­

DEL) VE TARTIŞMANIN (MİRA') YASAKLANMASINA DAİR İNANÇ

 

     Şeyh Eb'u Cafer der ki: Allah hakkında cedelde bulunmak yasaklanmıştır. Çünkü bu, O'na caiz olmayan şeye götürürl.

 

     (İmam Cafer) es-Sadık'a (a.s.), Yüce ve Aziz Allah'ın, "Doğrusu sonunda Rabbine varılacaktır"2 ayeti' hakkında soruldu:

 

     Dedi ki: "Konuşma Allah hakkında bir tartışmaya dönüştüğü zaman, konuşmaktan kaçın". Es-Sadık (a.s.) derdi ki: "Ey Adem oğlu! Eğer bir kuş senin kalbini yiyecek olsaydı, o onu doyurmazdı. Senin gözüne gelince..eğer gözün üstüne bir iğne deliği yerleştirilmiş olsaydı, kör olurdu. Sen ise buna rağmen, bu ikisiyle, göklerin ve yerin hükümranlığını öğrenmek istiyorsun. (74) Eğer samimi ve sadıksan, işte Allah'ın yarattığı şeylerden biri olan güneş. . gözlerini onunla doldur ve sonra o, senin dediğin gibi olacaktır. 

 

     Ve din işleri ile ilgili her hususta, boş tartışma yasaklanmıştır. Mü'minlerin Emiri (a.s.) şöyle söylemiştir:

"Tartışma yoluyla dini arayan, dinden çıkmış olur" 3. (İmam Cafer) es-Sadık (a.s.) da demiştir ki: "Boş tartışmalara batan kimseler (ashabu'l-kelam), helak olacak; müslümanlar ise kurtulacaklardır. "Gerçek şu ki müslümanlar, şerefli ve asildirler. Şimdi muhaliflere karşı, Allah'ın Kelamı, Peygamberinin (s.a.s.) ve imamların (a.s.) sözleriyle veya onların sözlerinin anlamları ile delil getirme meselesine gelince.. buna, Kelam'da iyi yetişmiş biri için şartsız olarak müsaade edilir; fakat Kelam'da iyi yetişmemiş birine, bu hususta izin verilmemiştir, ve tamamiyle haramdır.

 

(İmam Cafer) es-Sadık (a.s.) dedi ki: "Halka karşı benim sözlerimi delil olarak ileri sürün. Eğer onlar sizi delil getirmek suretiyle yenerlerse, delil getirilerek yenilen siz değil ben olacağım". Ondan (a.s.) rivayet edildiğine göre o şöyle söylemiştir: "Hakikati savunma için konuşma, batıl karşısında susmaktan daha hayırlıdır". Ebu'l-Huzeyl eI-Allaf'ın Hişam b. el-Hakem'e şöyle söylediği rivayet edilir: "Seninle bir tartışmada bulunmak isterim. Şu şartla ki, eğer sen beni yenersen, senin mezhebini kabul edeceğim; ama ben seni yenersem, sen de benimkini kabul etmelisin. " Hişam dedi ki: "Bana karşı pek insaflı davranmadın. Hayır.. ben seninle bir tartışmada bulunacağım. Şu şartla ki, eğer ben seni yenersem, sen benim mezhebimi kabul edeceksin;fakat sen beni yenersen, ben (uygun bir cevap için) kendi imamıma başvuracağım" 4.

 

 


 

 

 

 

1. Urduca mütcrcimi, yasaklanan şeyin boş şey olduğunu ve

bunun yegane maksadının muhalifi susturmak olup ciddi bir hakikat araştırması olmadığını söyler, 29. (A.F.).

2. Necm (53), 42.

3. "Men talebe'd-Dine bi'l-Cedeli Tezandaka".

4. Daha geniş bilgi için bk.: Tevhid, 370-376 (A.F.).

 

 

 


 

 

 

Bölüm 9

s.40           Bölüm 10

Bölüm 11