Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

İÇİNDEKİLER

 

ONUNCU BÖLÜM

 

            YARADILIŞIN KAYNAGI (MEBDE') HAKKlNDAKt İNANÇ

 

    Allah rahmet eylesin Şeyh Ebu Cafer der ki:Yahudiler, Yüce ve Kutlu Allah (kainatı yarattıktan sonra) yaratma işine son vermiştir, dediler.Fakat biz diyoruz ki, aksine Yüce Allah, "...her an kainata tasarruf etmektedir"l. Herhangi bir iş O'nu meşgul edemez2. O diriltir ve öldürür, yaratır, rızk verir ve dilediğini yapar. Biz deriz ki: "Allah dilediğini mahveder, dilediğini bırakır. Ana Kitab O'nun katındadır."3 O, yalnızca var olanı mahveder ve yalnızca var olmayanı yaratır. Bu, Yahudilerin ve onları takibedenlerin inandıkları gibi bir yaratma (bed') değildir.

 

     Yahudiler bu yaratma akidesini bize nisbet ettiler ve Ehl-i Ehva'dan bize muhalif olanlar da bu konuda onları takibettiler. (İmam Cafer) es-Sadık (a.s.) dedi ki:

 

"Allah, ibadeti yalnızca O'na hasredeceğine ve O'nun ortaklarını reddedeceğine dair kendisinden ahid almadıkça hiçbir nebi göndermemiştir." En yüce olan O, dilediğini geciktirir, dilediğini de öne alır4. (Bunun bir örneği şudur:) O, önceki şeriatları ve hükümleri, bizim Peygamberimizin şeriatı ve hükümleri ile neshetmiştir. Bed'(ilk yaratma-başlangıç) 'in diğer bir örneği de Kitap'ların Kur'an'la iptal edilmiş olmasıdır.

 

      Es-Sadık (a.s.) der ki: Kim, Aziz ve Celil Allah daha önce bilmediği yeni hir şey yapar, iddiasında bulutlursa, ben o kimseden uzağım (beri). Ve O (a.s.) dedi ki: Allah, bir şeyi yaptıktan sonra ondan pişmanlık duyar, iddiasında bulunan biri, bizim görüşümüze göre, Yüce Allah'ın inkarcısıdır5.

 

     Es­Sadık'ın (a.s.) oğlu İsmail ile ilgili olarak Allah'a malum olan şey kadar hiçbir şeyin O'na açıkça belli olmadığı hakkındaki sözüne gelince. . . şüphesiz o (İmam Cafer) der ki: Allah'ın iradesinden, hiçbir şey, oğlum İsmail'i benden önce öldürdüğü zamanki kadar apaçık olarak tezahÜr etmemiştir. Böylece onun, benden sonra imam olmadığı bilinebilir6 .

 

 


 

 

1. Rahman (55), 29.

2. Tevhid, 271 (A.F.).

3. Ra'd (13), 39.

4. Tevhid, 269 (.A.F.).

5. Tevkid, 271 (A.F.). Ayr'. krş.: Akaid, 45.

6. Tevlıid, 268-272; MC, 75 vd., 188 vd., 193, 210, 228 ,vd.;

BHA, 66-82; FC, 19-22; Affifi 10 vd., 28-29 (A.F.). Ayrı. krş.: Akaid, 46.

 

 

 

Bölüm 9

s.40           Bölüm 10

Bölüm 11